Kunskapsbank

Sockenkyrkonätverkets litteraturbank innehåller tips om nyare svensk litteratur där kyrkor behandlas ur aspekter som är särskilt intressanta för nätverket. Många av de förtecknade skrifterna har utförliga bibliografier, inte minst de akademiska avhandlingarna (diss.).

För närvarande domineras listan av konstvetenskapliga och historiska texter. Fler texter som behandlar kyrkan i dess breda samhällshistoriska och kulturgeografiska kontext efterlyses. Vi tar inte upp monografiska arbeten om en enda kyrka eller en arkitekt, om de inte innehåller vidare utblickar och tar upp aktuella problem. Konst- och arkitekturhistoriska översiktsverk och handböcker som innehåller kapitel om kyrkor förtecknas inte heller.

Nätverkets deltagare är välkomna att fylla på listan. Den som har titlar att föreslå sänder dem till robin.gullbrandsson@vgmuseum.se. Ange lämplig rubrik de ska inordnas under!

Nytukommen litteratur (2010) och senare

Alla dessa kyrkor. Kulturvård, religion och politik (red. Magdalena Hillström, Eva Löfgren, Ola Wetterberg, Göteborgs universitet, 2017

Andrén, Anders, ”Kyrkor och kloster”, i Det medeltida Gotland. En arkeologisk guidebok, 2011.

Barup, Kerstin & Mats Edström, Kalmar domkyrka i nytt ljus, 2011.

Elmén Berg, Anna, Medeltidskyrkornas modernisering, Den svenska restaureingsdiskursen och kyrkliga moderniseringsprocessen ca 1925-1975 med exempel från Övre Norrland, Uppsala universitet, 2017.

Bergström, Carin, Mitt i byn. Med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia, Natur och Kultur (i samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien), 2015. Tillkommen på initiativ av Sockenkyrkonätverket.

Peter Bexell, Kyrkornas mysterium. Tid, rum, liv, gudstjänst. Artos förlag (med stöd från Kungl. Vitterhetsakademien och Samfundet Pro Fide et Christianismo), 2015. Tillkommen på initiativ av Sockenkyrkonätverket.

Bonnier, Ann Catherine & Ingrid Sjöström, Kyrkornas hemligheter, 2013.

Claesson, Urban och Sinikka Neuhaus (red.): Minne och möjlighet. Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism. Makadams förlag 2014. Bidrag av redaktörerna och fem andra forskare.

Dalman, Johan, Högt i tak i heliga rum, Verbum, 2019
Enefalk, Hanna, Svenskarna och deras kyrkor, Medströms bokförlag, 2017

Giertz, Martin, Svenska prästgårdar, 2010.

Grevars och bönders tempel – En bok om Brahekyrkan på Visingsö. Red. Robin Gullbrandsson. Jönköpings läns museum. 2013.

Gullbrandsson, Robin, Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor, Skara stiftshistoriska sällskap, 2015.

Gustafsson, Lotta, Medeltidskyrkan i Uppland. Restaurering och rumslig förnyelse under 1900-talet (diss.), KTH 2010. Ny utgåva, Artos förlag, 2013.

Kyrkan i landskapet, red. Ulf Sporrong, med artiklar av Ulf Sporrong, Birgitta Roeck Hansen, Ann Catherine Bonnier, Stefan Brink, Anders Andrén, Martin Giertz, Kristina Franzén. Kungl. Vitterhetsakademien, 2015.

Kyrkornas hemligheter – Stockholm. Medströms bokförlag, 2017. 29 författare skriver om 58 kyrkor i Stockholm med omnejd. 352 sid, rikt illustrerad.

Liepe, Lena, A Case for the Middle Ages. The public display of medieval church art in Sweden 1847-1943, KVHAA, Antikvariska serien, 2018.

Göran Lindahl, Ett samtal om domkyrkan. Uppsala domkyrka vol. IX, SvK 237, 2016, red. Herman Bengtsson, Upplandsmuseet. Utgivet med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien.

Maglarp. Kyrkan som försvann. Red. Markus Dahlberg, Thomas Romberg och Jes Wienberg. Studier till Sveriges Kyrkor 3, Riksantikvarieämbetet, 2010.

Mellan himmel och helvete – Bemålade kyrktak i Göteborgs stift, Votum, 2018

Nationalmuseet Köpenhamn, kirkekonsulenterna:
Rapport från studieresa i England oktober 2011, Redundant Churches – kirker som helt eller delvis er taget ud af brug.
Rapport från studieresa till Utrecht, Dorn, Amersfoort och Amsterdam maj 2012, Aendret brug af kirkebygninger i Holland.

Pfitzinger-Drewes, Thomas, Upplev kyrkorummet, Argument förlag, 2014

Ponnert, Hans, Theodor Wåhlin. Arkitekten och restaureringskonsten, en yrkesbiografi (diss.), LTH 2011.

Ridderstedt, Margareta, Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880-1930 (diss.), Stockholms universitet, 2017.

Sandquist Öberg, Christina, Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor. Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser, KVHAA, Historiska serien 34

Sjöström, Ingrid, recension av Boström 2009 och Gullbrandsson 2008, i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 61, 2011.

Skåne – landskapets kyrkor, red. Markus Dahlberg & Ingrid Sjöström, Riksantikvarieämbetet 2015. Finns tillgänglig som pdf-fil på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Ny elektronisk resurs: Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria. Sockenkyrkprojektets slutrapport finns nu tillgänglig som pdf på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Stora kyrkor och små församlingar. Nytänkande med idéer om framtiden, (Gunnar Granberg red.), Uppsala stift, 2011.

Stolt, Bengt, Vamlingbo kyrka (Sveriges kyrkor, Gotland, vol. nr 235), 2015.

Svanberg, Jan, Medeltida byggmästare i Norden, 2013.

Till minne av livet – Kyrkogårdar och begravningsplatser i Stockholms stift, Stockholms stift, 2018

Ullén, Marian, Kyrkobyggare och stenmästare i småländsk medeltid, utg. av Jönköpings läns museum, 2015.

Unnerbäck, Axel, Johan Niclas Cahman och orgeln i Leufsta bruk, 2016.

 

Litteratur om kyrkor 1990–2010

Kyrkor allmänt (flera ämnesområden behandlas)

Ahlberg, Hakon, Dalarnas kyrkor i ord och bild, 1996.

Ahlberg, Hakon, Västmanlandskyrkor i ord och bild, 2001.

Andrén, Åke, Sveriges kyrkohistoria del 3. Reformationstid, 1999.

Bexell, Oloph, Sveriges kyrkohistoria del 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, 2003.

Bonnier, Ann Catherine, ”Den medeltida sockenkyrkan”, i Svenska hus. Landsbygdens arkitektur – från bondesamhälle till industrialism, 1995.

Boström, Hans-Olof, Helgade rum. Kyrkor i Karlstads stift, Värmlands museum, 2009.

Brohed, Ingmar, Sveriges kyrkohistoria del 8. Religionsfrihetens och ekumenikens tid, 2005.

Dahlberg, Markus & Franzén, Kristina (red.), Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria /slutrapport/, Riksantikvarieämbetet, 2008.

Esbjörnson, Estrid, Kyrkor i Örebro län – en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader, Örebro länsmuseum och berörda stift, 2000.

Ett mångtydigt rum, (Carl-Göran Bergman & Sven-Erik Brodd red.), 2001.

Fernlund, Siegrun, ”Skånes röda kyrkor”, i Svenska hus. Landsbygdens arkitektur – från bondesamhälle till industrialism, 1995.

Franzén, Kristina, Att flytta Axis Mundi. Om det kyrkliga landskapets struktur och förändring i Strängnäs och Växjö stift 1780–1880 (diss.), 2004.

Glase, Beatrice & Glase, Gösta, 99 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr, 1996.

Gullbrandsson, Robin, Tusenårigt arv. Skara stifts kyrkor, Skara stiftshistoriska sällskap, 2008.

Gullbrandsson, Robin, Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor, Skara stiftshistoriska sällskap, 2015.

Hagerman, Maja & Claes Gabrielson, I Miraklers tid. Bland madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor, 2003.

Hössjer-Sundman, Boel, Levande arv. Teologisk eftertanke och praktiska råd vid förändring och bevarande av kyrkobyggnader, 2007.

Jarlert, Ander, Sveriges kyrkohistoria del 6. Romantikens och liberalismens tid, 2001.

Kyrka i bruk. Östergötlands länsmuseums årsbok, 1996.

Kyrka och socken i medeltidens Sverige, (red. Olle Ferm), Studier till det medeltida Sverige, Riksantikvarieämbetet, 1991.

Kyrkan mitt i byn – ett dyrbart arv, Vadstena Forum, 1996.

Lagerlöf, Erland & Gunnar Svahnström, Gotlands kyrkor, 1991.

Lenhammar, Harry, Sveriges kyrkohistoria del 5. Individualismens och upplysningens tid, 2000.

Liepe, Lena, Medeltiden. I: L. Johannesson (Red.), Konst och visuell kultur i Sverige före 1809, s.43–134, 2007.

Martling, Carl Henrik, Kyrkans hus och gård. Handbok för kyrkvaktare, 1994.

Mellgren, Maria, Kyrkor i Göteborgs stift. Rapport över kyrko-byggnadsinventering och karakterisering 2001–2007, Göteborgs stifts skriftserie 2009:1, 2009.

Montgomery, Ingun, Sveriges kyrkohistoria del 4. Enhetskyrkans tid, 2002
Nilsson, Bertil, Sveriges kyrkohistoria del 1. Missionstid och tidig medeltid, 1998.

Nilsén, Anna, Kyrkorummets brännpunkt. Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan från romanik till nyromanik, 1991.

Pegelow, Ingalill, Helgonlegender i ord och bild, 2006.

Pernler, Sven-Erik, Sveriges kyrkohistoria del 2. Hög- och senmedeltid, 1999.

Rosell, Ingrid, Slottskyrkor. En spegel av människan och tiden, 2000.

Sjöström, Ingrid, ”Tegnérladan – vår vanligaste kyrka”, i Svenska hus. Landsbygdens arkitektur – från bondesamhälle till industrialism, 1995.

Skånska kyrkor. Skånes Hembygdsförbunds årsbok, 1997.

Sockenkyrkan i landskapet och sockenkyrkan som källmaterial. Symposium i Vitterhetsakademins regi, 16–17 juni 1994 (stencil).

Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria, se Dahlberg & Franzén, 2008.

Svanberg, Jan, Medeltida byggmästare, (1983), 1994.

Tidevarv komma, tidevarv försvinna. Om det kyrkliga kulturarvet i Värmland och Dalsland, 1997.

Tidernas kyrka, temanr av Kulturmiljövård, Riksantikvarieämbetet, 1996.

Sockenkyrkoprojektets landskapsrapporter. Hittills utkomna: Blekinge 2002, Dalarna 2010, Dalsland 2003, Halland 2002, Härjedalen 2002, Jämtland 2002, Närke 2009, Skåne 2015, Småland 2006, Södermanland 2003, Uppland 2005, Värmland 2006, Västergötland 2002, Öland 2003, Östergötland 2004, Riksantikvarieämbetet.

Vassi, Heidi (red.), Kyrkobyggnader i Kronobergs län, 1998.

Våra kyrkor, 1990.

Zachrisson, Sune, Sankt Lars i Linköping, en tusenårig historia, Linköping 2007.

Villstrand, Nils Erik, Det svenska Israel, i Norstedts Sveriges historia 1600–1721.

Åman, Anders, ”Kyrkobyggandet i det långa perspektivet”, ”Övre Norrlands kyrkor – dess konsthistoria och geografi”, i Bebyggelsehistorisk tidskrift, 22, 1991.

Byggnads- och konsthistoria

Björkman, Anders, Form, rörelse, ljus. En studie i Johannes Olivegrens kyrkoarkitektur (diss.), 2001.

Från romanik till nygotik. Studier i kyrklig konst och arkitektur (red. Marian Ullén), Sveriges Kyrkor, Riksantikvarieämbetet, 1992.

Holm, Olof, Träkyrkor, stenkyrkor, västtorn och absider, Östersund 2003.

Kyrka af träd. Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige, (Ingrid Sjöström red.), Riksantikvarieämbetet, Museiverket i Helsingfors, NIKU i Oslo, 2000.

Kyrkobyggnader 1760–1860, del 1–4, Sveriges Kyrkor, Riksantikvarieämbetet, 1989–1998.

Lindblad, Jakob, 470 nya kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850–1890 (diss.), 2009.

Malmström, Krister, Centralkyrkor inom svenska kyrkan 1820–1920 (diss.), 1990.

Malmström, Krister, Kyrkornas arkitekter. Förteckning över kyrkoarkitekter verksamma inom Svenska kyrkan 1860–1930, 1991.

Nygotiska kyrkor i Skåne. Utveckling i form, material och konstruktion 1840–1910 (red. Olof Antell), Konsthögskolans arkitekturskola, 1991.

Telhammer, Ingrid, Svenskt eller danskt. Kyrklig inredningskonst i Jämtland 1520–1720, Östersund 1992.

Åman, Anders & Järnfeldt-Carlsson, Marta, Träkyrkor i Sverige, 1999.

Idéhistoria, gudstjänstliv och liturgi

Aldrin, Viktor, The Prayer Life of Peasant Communities in Late Medieval Sweden, The Edwin Mellen Press 2011. Svensk upplaga finns att ladda ned och läsa på GUPEA.

Brander Jonsson, H., Aspekter på det heliga rummet inom Svenska kyrkan.
i: S-Å.Selander & S. Fallberg Sundmark (Red.), Heliga rum i dagens Sverige, Svenskt gudstjänstliv, 83/2008 (s. 8–32). Artos & Norma.

Bringeus, N.A., Den kyrkliga seden, 2005.

Martling, C.H., Den talande tystnaden. Om det liturgiska symbolspråket, 1987 och senare upplagor.

Nilsson, Ing-Marie,”Jerusalem mitt i byn. Det tidigmedeltida kyrkobyggandet ur rituelltperspektiv”. Bebyggelsehistorisk Tidskrift nr 52, 2006.
Unger, Johan, ”Guds boning – från Betel till Betlehem”, i Tro & Tanke, 2001:2, Svenska kyrkans forskningsråd.

Weman, Gunnar, Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum. Förhållandet mellan det sena 1900-talets liturgireform och det medeltida gudstjänstrummet i Svenska kyrkan (diss.), 2006.

Östlind Kempff, M. ”Den kristna läran iscensatt i den medeltida kyrkobyggnaden”. I: T.Hall & M. Rossholm Lagerlöf (Red.), Etyder tillägnade Eva Sundler Malmnäs, Eidos Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, 2004.

Kyrkor och samhällshistoria

Aronsson, Peter, Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar 1680–1850, (diss), 1992.

Bergström, Carin, Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720–1800. Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet, (diss.), 1991.

Claesson, U., ”En folklig folkkyrka? Historien om Svenska kyrkan och det civila samhället”, i: L. Svedberg & L. Trädgårdh (red.), Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt sekel, 2006.

Furuhagen, Björn, Berusade bönder och bråkiga båtsmän. Social kontroll vid sockenstämmor och ting under 1700-talet. Stockholm 1996.

Malmstedt, Göran, Helgdagsreduktionen, Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500–1800, 1994.

Malmstedt, Göran, Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige, 2002.

Odelbo, Rune, Möte med 1700-talet, Östersund 1994.

Reuterswärd, Elisabeth, Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle, Studia Historica Lundensia, 2001.

Kyrkomiljö och kyrkogård

Bergström, Carin, Kyrkplatsen som socknens centrum, 1992.

Eriksson, Karin, ”Vad är en kyrkstad?”, i Svenska hus. Landsbygdens arkitektur – från bondesamhälle till industrialism, 1995.

Gardberg, C.J.; De dödas boningar. Lutherska begravningsplatser, kyrkogårdar och gravar i Finland. Schildts, Helsingfors 2003.

Giertz, Martin, Svenska prästgårdar, 2010.

Gräslund Berg, Elisabeth, Till prästens bruk och nytta. Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid (diss.), 2004.
Johansson, Bengt OH, ”Prästgårdar”, i Svenska hus. Landsbygdens arkitektur – från bondesamhälle till industrialism, 1995.

Karlsmo, Emilie, Rum för avsked. Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga  utsmyckning i 1900-talets Sverige (diss.), 2005.

Kyrkogårdens gröna kulturarv (red. Eivor Bucht), Stad och land nr 103, 1992.

Theorell, Anita & Wästberg, Per, Minnets stigar. En resa bland svenska kyrkogårdar, 2001.

Kulturmiljövård

Alftberg, Åsa & Eriksson, Lotta, Gör en kyrka någon skillnad? Dokumentation (Maglarp), Regionmuseet Kristianstad, 2008.

Bexell, Peter & Weman, Gunnar (red.), Kyrkorummet – kulturarv och gudstjänst. En samtalsbok om ett förändringsskede, Växjö stift, 2008.

Brohed, Ingmar, Statlig kulturminneslagstiftning och kyrkobyggnader – Maglarps kyrka som testfall”, i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Årsberättelse, 2008.

Bromander, Jonas, Rör inte vår kyrka! Några kyrkliga traditionsbärares berättelser om kyrkorummet, Tro och Tanke, 1998.

Bromander, Jonas, Musiken och kyrkomusikerna. I: Rum för röster: Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister, 2001.

Bäckström, Anders & Bromander, Jonas, Kyrkobyggnader och det offentliga rummet. En undersökning av kyrkobyggnadens roll i det svenska samhället. Svenska kyrkans utredningar, 1995.

Elmén Berg, Anna, Fem ödekyrkor i Norrland. Kyrklig förnyelse, kulturminnesvård och kyrkorestaureringar vid 1900-talets början (diss.), 1997.
Grimhammar, Daniel, Ecclesia viva – En levande kyrka – församlingens kyrka eller antikvariens? D-uppsats i historisk arkeologi, Lunds universitet, 2007.
Gullbrandsson, Robin, ”Tills du återupprättat helgedomarna”. Kyrkorestaureringar i Västergötland 1920–1960, Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 37, 2008.

Gustafsson, Lotta, Spån, puts och solbänk. Förändringar i uppländska medeltidskyrkor under 1900-talet (diss.), KTH, 2001.
Gustafsson, Lotta, Medeltidskyrkan i Uppland. Restaurering och rumslig förnyelse under 1900-talet (diss.), KTH 2010. Ny utgåva, Artos förlag, 2013.

Hössjer-Sundman, Boel, Levande arv. Teologisk eftertanke och praktiska råd vid förändring och bevarande av kyrkobyggnader, 2007.
Martling, Carl Henrik, Kyrkans hus och gård. Handbok för kyrkvaktare, 1994.

Sjöström, Ingrid, ”Kyrkobyggnad till salu – kyrkorum att hyra”, i Bebyggelsehistorisk tidskrift 53, 2007.

Sjöström, Ingrid, ”Sveriges kyrkor och Sveriges Kyrkor – hot och möjligheter”, i Konsthistorisk tidskrift, vol 77, 2008.
Schwanborg, Ingrid, Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor – en handledning för kulturmiljövården och Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet, 2002.
Unnerbäck, Axel, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002.

Västgötakyrkor. 400 år av restaurering ,(red. Fredric Bedoire & Anders Friberg), Konsthögskolans arkitekturskola, 2004.

Kyrkopolitik

Ekström, Sören, Makten över kyrkan, Verbum 2003.

Fädernas kyrka – till varje pris? Diskussionsbetänkande avgivet av 1990 års kyrkobyggnadsutredning, sekr. Clarence Nilsson, 1992.

Fädernas kyrkor – och framtidens. Betänkande av 1993 års kyrkobyggnadsutredning, Svenska kyrkan, 1996.

Levande rum eller museum? Grunder för ett policydokument om kyrkorummet,(red. Urban Engvall), Mitt i församlingen, Svenska kyrkan, 2002.