Seminarium 25 september 2012

Seminarium den 25 september 2012 i Vitterhetsakademiens lokaler, Stockholm

Minnesanteckningar

Nätverkets ordförande Sten Rentzhog hälsade välkommen och inledde med en kort genomgång av vad som uträttats sedan föregående möte. Kunskapsspridning och opinionsbildning har varit huvuduppgifterna. Hemsidan har utvecklats. Tre bokprojekt är under arbete. En TV-serie med tillhörande bok likaså. Böcker och TV-serie blir viktiga i kommande satsningar på kursverksamhet. Arbetsgruppen har informerat sig dels om Svenska kyrkans pågående arbeten, dels om planerna för en fortsatt verksamhet i forskningsföretaget Sveriges Kyrkors anda vid konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Kritik mot förslaget till Folkbokföringsreform har lett till att förslaget tillfälligt lagts på is. En debattartikel i SvD från 24 sept med skarp kritik mot Svenska kyrkans planerade församlingssammanslagningar utdelades. Höstens kommande seminarier annonserades:
19 okt ”Sveriges Kyrkor och akademien”, arr. Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala.
9 nov. ”Kyrkorna vi ärvde”, arr. Statens Historiska Museum.
14-15 nov ”Sveriges Kyrkor 100 år”, arr. KVHAA.

De närvarande presenterade sig runt bordet (se särskild deltagarlista).

Föredrag av Peter Bexell, Växjö: ”Sockenkyrkorna som gudstjänstrum”

Föredraget presenterade uppläggning och innehåll i den av nätverket beställda boken med samma namn. Författaren samråder med en referensgrupp bestående av Stefan Borghammar, Ingmar Brohed och Anders Jarlert. Bexell är forskare, skribent och präst. Boken består av följande kapitel:

  • Rum för skeende och närvaro
  • Församlingen i rummet – helheten
  • Individ och gemenskap – vägen in
  • Bild och berättelse – om ordets gudstjänst
  • Altare och bord – måltiden
  • Ut ur rummet – sändningen

I den efterföljande diskussionen berördes bl.a. sockenkyrkornas samband med domkyrkor och kloster, behovet av gravplatser kring de växande storstäderna, nummertavlornas uppkomst, ev. skillnader i upplevelse och förståelse av kyrkorummet mellan troende och icke-troende.

Efter kaffepausen:

Presentation av projektet Kyrkorna som besöksmål
i Göteborgs stift, av Matilda Dahlquist

Dahlquist som är stiftsantikvarie deltar i projektet, som startade våren 2012 i Sjuhäradsbygden med ett 25-tal kyrkor som deltagare. Målet är att hålla kyrkorna mer öppna, locka till fler besök med bl.a. guidning, föreslagna rundturer, barnverksamhet och digitala hjälpmedel för information. Projektet är ett Leaderprojekt med en rad olika finansiärer, bl.a. kyrkoantikvarisk ersättning, Västarvet, EU-medel, kommuner, näringsliv. Uppgifter införs på nätverkets hemsida.

I diskussionen framhölls att det är angeläget att samla liknande initiativ till en idébank och att utvärdera projektet när det är klart. Viktigt att lösa frågan om tillgänglighet – stängda kyrkor utan närboende nyckelinnehavare, liksom stöldrisk försvårar. Nätverket vill främja bättre och mer intresseväckande kyrkobeskrivningar.

Karin Skoglund berättade om satsningarna i Ytterlännäs gamla kyrka, som framgångsrikt ökat besöken i kyrkan med omnejd.

Information

Ingmar Brohed redogjorde för programmet för nästa nätverksseminarium, riktat till forskare, 14-15 nov. Föredragshållare Stefan Borghammar, Peter Gillgren, Anna Elmén Berg, Kerstin Barup, Hans Ponnert, Henrik Widmark. Inbjudan sänds ut inom kort. Föredragen ska dokumenteras i en tryckt rapport.

Thomas Magnusson rapporterade om läget för TV-filmen om kyrkor och visade två oredigerade filmavsnitt från Tyska kyrkan i Karlskrona och Saltsjöbadens kyrka. Åtta avsnitt är inspelade och redigering med bild- och ljudsättning pågår hos produktionsbolaget Mediabruket. Bearbetade avsnitt kommer att visas för nätverket efter hand.

Martin Giertz och Anders Jernberg redogjorde för det komplicerade fallet rörande ägorätten till Näs församlings jord på Gotland. Församlingen överklagade i första och andra instans att jorden ingick i prästlönetillgångarna, fick avslag men rätt i Högsta domstolen 2010. Rättsläget nu oklart och stort huvudbry för Svenska kyrkans egendomsnämnd.

Charlotta Hanner Nordstrand berättade om ett projekt vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, med syfte att sammanställa ett begreppslexikon för kyrkliga föremål. Arbetet har hittills finansierats med Kae-medel och beräknas vara klart i en första version 2013. För en ev. digitalisering kan samordning med pågående andra projekt tänkas, enligt Heikki Ranta.

Slutord – hur går vi vidare?

Sten Rentzhog tackade de medverkande och efterlyste fler aktiva insatser från nätverkets medlemmar. Arbetsgruppen Johansson-Rentzhog-Sjöström blir inte yngre och friskare – nya krafter behövs! Flera av de närvarande anmälde intresse.

26 sept 2012 Ingrid Sjöström