Seminarium 5 oktober 2011

Seminarium den 5 oktober 2011

Minnesanteckningar från symposium med sockenkyrkonätverket på Vitterhetsakademien.
Sten Rentzhog välkomnade särskilt stiftsantikvarierna som nu för första gången deltog i mötena och orienterade om de senaste aktiviteterna. Hit hör att Vitterhetsakademien beslutat stödja nätverket med ekonomiska bidrag som gör det möjligt att bl a hålla en hemsida (www.sockenkyrkonätverket.se) och anordna möten. En arbetsgrupp med medlemmar från akademien samt nätverkets styrgrupp hade också bildats och denna grupp stod bakom dagens och morgondagens arrangemang. Det är nu angeläget att vi alla hjälps åt att sprida kunskap om nätverket samt lämnar bidrag till hemsidan. Vi kommer senare att få en särskild föredragning om den planerade TV-produktionen där Akademien lovat en väsentlig delfinansiering.

Från nätverket har arbetet påbörjats med produktion av tre skrifter under medverkan av ledamöter från Vitterhetsakademien: 1. En populär sammanfattning av den stora Sockenkyrkoboken (tre skribenter tillfrågade), 2) Kyrkorna och samhällshistorien (Nils Erik Villstrand) och 3) Hur sockenkyrkorna speglar liturgi och kyrkohistoria (red. Ingmar Brohed). Skrifterna stöds ekonomiskt av Vitterhetsakademien.

Nya utredningar

Ola Hanneryd, bitr länsantikvarie i Östersund redogjorde som första programpunkt för förslaget från Sv Kyrkans strukturutredning ”Närhet och samverkan” som syftar till att skapa en ”klarare kyrklig struktur” med ett förändrat församlingsbegrepp. Kyrkoval föreslås i framtiden endast ske till pastoratsnivå, varpå pastoraten ska utse ”församlingsråd” inom de enskilda församlingarna. Om begravningsväsendet pågår en särskild utredning som siktar till en kommunvis organisation, och olyckligtvis finns det också en ny folkbokföringsutredning som antas föreslå att den församlingsvisa registreringen upphör. Även ansvaret för inventarierna ska centraliseras, medan drift och nyttjande ska ske lokalt.

Under den följande diskussionen framhölls att förslaget kan leda till en önskad professionalisering av fastighetsförvaltningen, men att det ligger en allvarlig fara i att det lokala ansvaret ytterligare försvagas. Farhågor finns också för tillsyn och öppethållande. Alldeles uppenbart kräver strukturutredningens fortsatta handläggning och utredningarna om folkbokföring och begravningsväsende ökad uppmärksamhet från kulturarvssidan.

Leif Grundberg, departementsråd och ansvarig för kulturarvsfrågorna, redogjorde för regeringens kulturarvspolitik, med nya kulturpolitiska målen, skrivelsen om Kyrkoantikvariska frågor 2009 och den pågående utredningen om KML. En ny utvärdering av kyrkoantikvarisk ersättning förbereds inför nästa kontrollstation 2014.

I anslutning till Grundbergs anförande konstaterades en motsättning mellan strukturutredningen och regeringens önskan om att lägga kulturarvsansvaret nära brukarna.

Robin Gullbrandsson redogjorde för Riksantikvarieämbetets förslag till Vägledning för tillämpning av Kulturmineslagen. Ingrid Schwanborg meddelade att själva tillämpningsföreskrifterna fanns i utkast.

TV-produktionen med tillhörande bokverk

Thomas Magnusson: SVT har sagt ja till den föreslagna programserien och finansieringen ser just nu lovande ut. Vitterhetsakademien anslår som vi hört medel, Riksbankens jubileumsfond ställer upp med 250 kkr och sonderingar pågår med Svenska kyrkan. En arbetsgrupp kommer att sättas upp liksom ett särskilt vetenskapligt råd. Man siktar på inspelningar under våren och sommaren 2012 och sändning hösten 2012. Ulf Sporrong kompletterade med att Akademien beslutat ställa sig bakom projektet som garant. På frågan om vem som skall stå som avsändare av programmen svarades att hit kunde programproducenterna tillsammans med akademien och nätverket räknas.

Rentzhog tog upp frågan hur vi kan surfa på den uppmärksamhet programserien kommer att väcka. Eftersom den sammanfaller med 100-årsjubileet för Sveriges Kyrkor har vi föreslagit Historiska museet att anordna en jubileumsutställning. Dock har museet ännu inte tagit beslut i frågan. I den diskussion som följde väckte förslaget om en särskild dag då alla kyrkor skulle stå öppna – en parallell till Kulturhusens dag – stort intresse. Vi påmindes också om att Sveriges kyrkor kommer ut med flera publikationer under jubileumsåret liksom ett nytt verk om Uppsala domkyrka. Vidare planerar Vitterhetsakademien att genomföra ett vetenskapligt symposium.

I diskussionen togs också frågan om de kortfattade kyrkobeskrivningar som kan finnas i många kyrkor och att dessa borde vitaliseras. Inspiration kan hämtas från ”Danmarks kirker” som har en bra hemsida. Kyrkoantikvarisk ersättning ger idag inte stora möjligheter att inrymma info-insatser men diskussion pågår om att ändra bestämmelserna på denna punkt. T.v. påpekades det fanns infomedel på länsstyrelserna som borde kunna utnyttjas. Anders Andrén påpekade att man inte bör försumma att utnyttja den digitala teknikens nya möjligheter att skapa pedagogiska 3-D bilder av kyrkorum. Sådana bilder skulle kunna laddas ner som appar i iPhone. Thomas Magnusson åtog sig att samla information om läget betr. kyrkobeskrivningar och vad som kan göras för att förbättra läget.

Kyrkokonstens vänner

Gunnar Ahlbäck, ordförande och initiativtagare till föreningen Kyrkokonstens vänner berättade om hur föreningen arbetar för att öka intresset för den rika konstskatt som finns i de svenska kyrkorna. En vision är att varje kyrka borde ha ett konstombud. Ett problem var att nå församlingarna eftersom Svenska kyrkan inte har centrala utskick. (Tips: kontakta det som förr hette Pastoratsförbudet) F.n. är 18 församlingar anslutna medan föreningen har drygt 140 medlemmar. En sak Ahlbäck särskilt underströk var vikten av att i prästutbildningen återinföra en undervisning om kyrkans konst- och arkitekturhistoria och hur denna kunde utnyttjas i gudstjänsten. Själv hade han utarbetat en lathund för prästerna i Dannemoratrakten upplagd efter kyrkoårets predikotexter och hur dess olika teman belyses i kyrkobyggnadens utsmyckning. Anders Andrén omtalade i sammanhanget att på www.kalkmalerier.dk fanns utmärkta tematiskt anordnade bilder även av kyrkor i Sverige som en gång varit danska. Hedvig Brander-Jonsson framhöll det önskvärda i att på något sätt upprepa den kurs för kyrkans anställda som anordnades av konstvetenskapliga institutionen i Uppsala i samarbete med Sigtunastiftelsen för några år sedan.

Forskningssymposium

Emilie Karlsmo orienterade om ett Symposium om forskning kring det kyrkliga kulturarvet som anordnas i Uppsala 27–28 oktober där behovet av ny forskning kommer att diskuteras.
Ett 30-tal forskare och praktiker inom det konstvetenskapliga och kyrkoantikvariska fältet skall belysa frågan. I fokus står frågan om det kyrkliga kulturarvet som konstvetenskapligt kunskapsområde, i forskning, praktik och i undervisning. Formen är ett arbetande symposium; föredrag varvade av parallella sessioner och diskussioner. Några platser återstår för den intresserade.

Dagen avslutades med en middag på Akademien till vilken deltagarna inbjudits.

Sten Rentzhog och Bengt O.H. Johansson
Minnesantecknare