Information om kyrkforskning vid institutioner och universitet

Efter omorganisationer på Riksantikvarieämbetet finns inte längre enheten för forskningsföretagen, där bokverket Sveriges Kyrkor producerades. Sedan starten 1912 tillkom 237 volymer i serien fram till år 2016. Samtliga volymer, utom 227-232 och 234-37 som gäller Uppsala domkyrka, finns nu digitaliserade i Samla på Riksantikvarieämbetet. Volymerna finns förstås även som böcker på större bibliotek. Produktion av böcker om kyrkor med samma ambitionsnivå som serien hållit kan i princip fortsätta. Arbete pågår bl.a. vid Lunds universitet med en publikation om Lunds domkyrka.

Ansvaret för att främja och stödja vidare forskning om kyrkor ligger nu hos Kommittén för forskning om kyrkor, som bildades 2016 och består av 2-3 ledamöter från vardera Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Vitterhetsakademien. Kommittén sammanträder ett par gånger per år och tar upp olika ärenden om kyrkor, bland annat ansökningar om stöd för forskning och utgivning. Närmare information om kommitténs arbete kan lämnas av Knut Weibull, Raä, Markus Dahlberg, SvK och Anders Andrén, KVHAA.

Projektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria presenteras på annan plats på hemsidan. Till förteckningen av utgivna projektrapporter kan nu läggas ”Medelpad och Ångermanland. Landskapens kyrkor” 2018, redaktör Magareta Kempff Östlind. Därmed är kyrkorna i 19 landskap behandlade i landskapsrapporter, och hela riket i slutrapporten 2008. För de resterande landskapen finns material samlat, och förhoppningsvis kan rapporter även om dem så småningom komma ut. De hittills utgivna rapporterna är alla digitaliserade och åtkomliga på Samla, och kan beställas i tryckt version som print-on-demand från Raä.

Livaktig forskning pågår vid universiteten, särskilt i Göteborg och Uppsala. I Göteborg pågår flera projekt med inriktning på det kyrkliga kulturarvet under ledning av Magdalena Hillström, Eva Löfgren och Ola Wetterberg. Projekten behandlar företrädesvis nutida kulturbruk och problem i både det svenska och det internationella kyrkobeståndet. Ett flertal studier redovisas i skriften ”Alla dessa kyrkor. Kulturvård, religion och politik” 2017.

I Uppsala bildades 2011 Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven (FFKK) som 2014 presenterade aktuell forskning i skriften ”De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling”, redigerad av Emilie Karlsmo, Jakob Lindblad och Henrik Widmark i FFKK:s styrgrupp. FFKK anordnar fortlöpande konferenser och seminarier med stöd av särskilda delvis externa anslag. Där tas aktuella teman upp med konstvetenskaplig, museologisk eller antikvarisk inriktning.

Forskning om kyrkobyggnaderna vid Svenska kyrkan finns avrapporterade bl.a. i ”Mellan himmel och jord – svenska kyrkans kulturarv inför framtiden” 2017, redigerad av Göran Gunner och Maria Södling. En rad aktuella frågeställningar behandlas där av ett tiotal författare. Frågorna berörs i kortform även i den rikt illustrerade boken ”Tusen år till. Glimtar från kulturarvet i Svenska kyrkan” 2014.