Seminarium 8 april 2011

Seminarium den 8 april 2011

Minnesanteckningar från möte på Vitterhetsakademien den 8 april 2011-04-09 ang. vad som kan göras för sockenkyrkornas bevarande. (Utdrag.)

Bakgrund

Kyrknätverkets initiativtagare har genom Ulf Sporrong inbjudit ledamöter i KVHAA att ta del av nätverkets tidigare arbete, bl.a. seminarier i akademiens lokaler, och att diskutera fortsatta insatser där akademien på olika sätt kan ge sitt stöd. Som underlag för mötet hade utsänts minnesanteckningar från seminarierna den 1 april 2009 och den 19 oktober 2010. Vid bordet utdelades adresslista över Kyrknätverket samt en PM om läget för forskningsverket Sveriges Kyrkor, författat den 5 april av Jakob Lindblad, som haft Antikvarisk-Topografiska Arkivets uppdrag att ordna SvK:s arkiv.
Närvarande och presentationer

Från KVHAA: Ingmar Brohed (tidigare professor i kyrkohistoria, LU, samt chef för Svenska kyrkans Forskningsavdelning. Akademiens representant i Redaktionskommittén för Sveriges Kyrkor), Anders Jeffner (tidigare professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, UU. Därtill varit kyrkvärd i Karlstorps församling, Växjö stift), Ulf Sporrong (tidgare professor i kulturgeografi, SU, sekreterare i KVHAA till 2009, i ledningen för Sockenkyrkoprojektet). Efter mötet anslöt Birgitta Svensson, som varit förhindrad av undervisning (professor i etnologi, SU). Från nätverket: Bengt OH Johansson (FL i konstvetenskap, tidigare chef för Arkitekturmuseet, länsantikvarie i Kalmar och Stockholms län, avd.chef Raä, bitr. professor vid Inst. För kulturvård, GU), Sten Rentzhog (FD i konstvetenskap, tidigare landsantikvarie Jämtlands län, styresman för Nordiska museet), Ingrid Sjöström (docent i konstvetenskap, tidigare chef för Sveriges Kyrkor, Raä, projektledare Sockenkyrkoprojektet).

Information om nätverket, läget för kyrkorna

Sten informerade om bakgrunden och tidigare seminarier (se utsända minnesanteckningar), samt om den hotbild som demografiska, ekonomiska och kulturella förändringar innebär för kyrkorna. Sammanslagningar av församlingar minskar det lokala engagemanget för sockenkyrkan, vilket Anders kunde vittna om från Småland. Ulf påminde om att skillnaderna är stora mellan stad och landsbygd, och att de flesta av städernas invånare har anknytningar till sockenkyrkor.

Svenska kyrkan och Raä anser f.n. dock att situationen är under kontroll, och har genom omfattande inventeringar ökat kunskapen om kyrkorna och genom Vård- och underhållsplaner förbättrat förutsättningarna för vården av kyrkorna. Ingmar framhöll att läget för enskilda församlingar med många vårdkrävande kyrkor är besvärligt, vilket fallet Maglarp visat.

Sten redogjorde för nätverkets inriktning för att möta hoten. Första steget måste vara ökad information och opinionsbildning, för att få en grund för politiska satsningar. När det lokala engagemanget minskar kan hembygdsrörelsen vara en tänkbar ny bas, även om den hittills visat svalt intresse för kyrkorna. Sten kan som nybliven ordförande i Jämtlands läns hembygdsförbund pröva en sådan inriktning. Anders menade att stiften med sina stiftsantikvarier kan bli en fungerande nivå för regionalt arbete. Lokalpressen brukar välkomna material om kyrkorna, som rikspressen sällan tar in. Ett udda exempel är medieintresset kring tidningen Lands årliga tävling om landets vackraste kyrktupp. Den vinnande tuppen brukar locka turistströmmar. På nationell nivå vore det önskvärt att Raä tar ett större ansvar, bl.a. för riktade insatser till lärare, präster och prästutbildningar. Dock ingår inte aktiv opinionsbildning i ämbetets instruktion.

Svenska kyrkan centralt har nätverket haft överläggningar med och även sökt ärkebiskopen, som hänvisat till andra. Anders tar upp frågan med ärkebiskopen för ev. kontakt. Enligt Ingmar är stiftsnivån och länsstyrelserna en operativt mer effektiv nivå att samarbeta med. Att samla stiftsantikvarierna till ett möte på akademien vore en bra början.

Skriftserie, TV-serie, utställning, Sveriges Kyrkors 100-årsjubileum 2012

Nätverket har i oktober 2010 framfört olika förslag att uppmärksamma Sveriges Kyrkors 100-årsjubileum 2012 till Raä, för att sätta ökad fokus på kyrkorna.

Sten berättade om tidigare ansatser till en skriftserie och att vi nu stannat för en serie på tre lättlästa skrifter, var och en kopplad till ett seminarium på akademien. Den första, Kyrkorna som samhällshistoriska dokument, anknyter till Nils-Erik Villstrands seminarium 19 okt 2010. Villstrand ska tillfrågas om manus. Den andra ska behandla kyrkornas konst och arkitektur, den tredje den kyrkohistoriska och liturgiska aspekten. En fjärde skrift diskuterades, en populär sammanfattning av Sockenkyrkoprojektet. En lämplig författare vore Maja Hagerman, som tidigare deltagit i nätverket.

Bengt redovisade samtal med Statens Historiska Museers utställningschef Lena Hejjl om hur SvK-jubileet kunde markeras genom en utställning på SHM. Hejjl visade intresse, men önskar samarbetspartner, t.ex. Raä, och gärna externa bidrag. En skrift till utställningen om SvK och utförd kyrkforskning samt ett seminarium kan ev. bekostas av KVHAA, Ulf undersöker, Ingrid kollar med Raä.

Ingrid redovisade ett möte den 5 april med Erik Norberg, där Thomas Magnusson, Medströms bokförlag, anmält att intresse nu finns från SVT för en TV-serie om kyrkorna i kanal 1 eller 2, förutsatt att finansieringen i huvudsak är extern. För en serie på 10 inslag à 15 min. anger produktionsbolaget Mediabruket en budget på drygt 2 Mkr. Erik Norberg var positiv till idén och ansåg att KVHAA kan medverka med en referensgrupp och ev. gå in med ett visst belopp. Han tar upp frågan om bidrag på akademiens förvaltningsutskott den 17 maj. Andra sponsorer och fondmedel bör sökas snarast. När finansieringen klarnar vidtar arbetet med synops inom en arbetsgrupp, med akademiledamöter i en referensgrupp för kvalitetssäkring.

Hemsida

För kommunikation med nätverket och snabb spridning av information, kallelser, ny forskning, litteratur etc behöver nätverket en hemsida.

/…/