Årsmöte för Sockenkyrkonätverket 23 oktober

FÖRENINGEN SOCKENKYRKONÄTVERKET ÅRSMÖTE 2019

Föreningen Sockenkyrkonätverket kallar till årsmöte torsdagen den 23 oktober 2019 kl. 18.30 på Kristinhehovs malmgård, Södermalm i Stockholm.
Efter årsmötet blir det föredrag av biskop Johan Dalman, som talar utifrån sin nyutkomna bok ”Högt i tak i heliga rum”, därefter möjligheter till frågestund och diskussion.

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare

§ 3. Val av två justeringspersoner

§ 4. Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning

§ 5. Styrelsens årsberättelse

§ 6. Ekonomisk redogörelse

§ 7. Revisorernas berättelse

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör

§ 9. Diskussion om årets verksamhet samt behandling av föreliggande förslag

§ 10. Fastställande av medlemavgift samt utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2020

§ 11. Val av styrelse

§ 12. Val av två revisorer samt suppleant

§ 13. Val av valberedning

§ 14. Mötets avslutande

§ 14. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Sten Rentzhog, Ingrid Sjöström och Barbro Mellander Interimsstyrelse